Ledende Bergensk engleinvestormiljø – blant de mest aktive i Norge!

Velkommen til Connect BAN Bergen

Connect BAN Bergen er en medlemsstyrt forening innrettet mot å finne, finansiere og rådgi lovende unge selskaper fra innledende presentasjon til suksessfull exit.

Connect BAN Bergen består i dag av mer enn 50 engleinvestorer/medlemmer med variert faglig kompetanse og erfaringsbakgrunn, og hvor mange selv tidligere har vært gründere og bygget selskaper. Sammen utgjør medlemmene en betydelig nettverksstøtte for selskap og entreprenør. Medlemmene gjør ikke bare kapitalinvesteringer, men de trer også inn i selskapsstyrene; bidrar med nettverk og assisterer i forhold til utvikling av team, strategisk planlegging og kommende emisjon(er)...

Foreningens formål er å rekruttere, stimulere, og tilrettelegge for en arena og personer med kapital, kompetanse og nettverk, som aktivt eller mindre aktivt, ønsker å investere i attraktive tidligfaseselskaper med vekstpotensial, for derigjennom også å bidra til utvikling av arbeidsplasser, næringsliv og samfunnsutvikling i regionen. Foreningen Connect BAN Bergens primære virkeområde er definert som Bergensområdet, men hvor også selskaper fra øvrige kommuner i Hordaland vil kunne komme i betraktning.

I tråd med formålet vil det være naturlig for foreningen å innrette seg mot selskaper i tidlig-/vekstfase, som i regelen har en verdivurdering («pre-money») i størrelsesorden inntil 20 millioner, som har et kapitalbehov på 1 – 5 millioner kroner, og som i tillegg ønsker tilført kompetanse og nettverk. Foreningen vil som utgangspunkt søke å løfte emisjoner internt blant sine medlemmer i respektive medlemsklasser, men kan også inngå samarbeid med eksterne, strategiske aktører, om formålstjenlig.

Skaffe deg gjerne mer kunnskap om oss på våre sider, for å se om Connect BAN Bergen kan være en god match som en investor, co-investor eller som kandidat for samarbeidspartnere/sponsors.